Protokoll utskottssammanträde 2015/16:23

Skatteutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23

DATUM

2016-03-03

TID

10.00-10.30

10.50-11.00

11.30-11.35

11.40-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1–3 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och departementsrådet Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Förslag till rådsslutsatser om framtiden för uppförandekoden för företagsbeskattning

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Svensson, åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Fredrik Löfstedt och departementsrådet Niklas Ekstrand.

I ärendet förelåg PM den 29 februari 2016 från Finansdepartementets skatte- och tullavdelning med underlag för överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är viktigt att uppförandekodgruppen arbetar effektivt med att motverka skadlig skattekonkurrens. Sverige kan stödja de förslagna ändringarna avseende styrningen och arbetsmetoderna eftersom de förbättrar gruppens möjligheter att arbeta effektivt. Sverige kan vidare stödja den föreslagna ökade öppenheten eftersom gruppens arbete blir mer synligt samtidigt som hänsyn tas till att arbetet bygger på förtroende mellan medlemsstaterna.

Sverige kan ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser om uppförandekodens framtid.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet – land-för-land-rapportering (DAC 4)

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av

upplysningar i fråga om beskattning

KOM(2016)25

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Svensson, åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Fredrik Löfstedt och departementsråd Niklas Ekstrand.

I ärendet förelåg PM den 29 februari 2016 från Finansdepartementets skatte- och tullavdelning med underlag för överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är en hög politisk prioritering för regeringen. Gemensamma bestämmelser för land-för-landrapportering och automatiskt utbyte avseende dessa ökar möjligheterna för skattemyndigheterna att utföra riskvärdering inom internprissättningsområdet och motverkar därigenom skatteflykt och skatteundandragande. Sverige är positivt till DAC 4 eftersom förslaget är i linje med det man kommit överens om inom OECD.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten utom från företrädaren för M, C, L och KD vilka avstod från att delta i avgörandet av ärendet och anförde

Skatteutskottet har vid dagens möte haft att hantera aktuella EU-frågor, rådsslutsatser om framtiden för uppförandekoden för företagsbeskattning, och ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet för land-för-land-rapportering (DAC 4). Vi vill lämna följande yttrande till protokollet.

Såväl dagens överläggning som processen inför dagens överläggning har enligt vår mening inte skett på ett sätt som har gjort det möjligt för oss att delta i beslutet. Dels har central information blivit känd först på sittande möte, dels har ingen subsidiaritetsprövning av ärendet skett.

Vi förutsätter att regeringen i kontakter med EU-kommissionen, i närtid ECOFIN-mötet den 8 mars, uttryckligen påpekar oroligheten i att processen sker så snabbt att nationella parlament inte på ett tillfredställande sätt har möjlighet att hinna hantera frågan.

Företrädarna för sverigedemokraterna anmälde dessutom följande tillägg:

Vi anser att regeringen bör arbeta för att gemensamma tolkningar av väsentliga förutsättningar prioriteras i det fortsatta arbetet.

Företrädaren för vänsterpartiet anmälde dessutom följande tillägg:

Jag anser att förslaget till svensk ståndpunkt i relation till DAC4 borde kompletteras med följande.

”Sverige anser vidare att det är avgörande att land-för-land rapporterna görs fullt transparent och tillgängligt inte enbart för respektive lands skattemyndigheter utan också för allmänheten, forskare samt övriga civilsamhället.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:22

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om en inbjudan från Europaparlamentets särskilda skatteutskott TAXE2, till ett möte den 18 april 2016.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SkU20.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 mars kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 mars 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:23

§ 1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Göran Lindell (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-12-18