Protokoll utskottssammanträde 2015/16:24

Näringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24

DATUM

2016–05–10

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2015/16:22 och 2015/16:23

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark om regeringens förslag till svensk ståndpunkt beträffande kommissionens förslag till förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (se bilaga 3).

Vid besöket närvarande även internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Amina Lundqvist, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Linda Kullberg samt praktikanten Sanna Sahlqvist, Justitiedepartementet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

M-ledamöterna, C-ledamoten, L-ledamoten och KD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

När det gäller frågan om hur lång tid en konsument ska kunna ha tillgång till den s.k. hemlandstjänsten i ett annat land är vår uppfattning att den svenska ståndpunkten bör vara att Sverige i första hand bör förorda en lösning där den tillfälliga vistelsen anges som ”kort och övergående” eller liknande. Sverige bör dock, i andra hand, även kunna godta kommissionens definition av tillfällig vistelse. Detsamma gäller förslaget med en viss bestämd tid, om den mot förmodan skulle få majoritetens stöd.

§ 3

2016 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2015/16:100 om 2016 års ekonomiska vårproposition punkterna 11 och 12.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 4

Vårändringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2015/16:99 om vårändringsbudget för 2016.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 5

Årsredovisning för staten 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2015/16:101 om årsredovisning för staten 2015.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 6

Information från regeringen

Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet, och departementsråd Karin Olofsdotter, Utrikesdepartementet, lämnade information om hur regeringen arbetar med export- och handelsfrämjande som angränsar till exportaffärer inom försvarsindustrin.

Vid sammanträdet närvarade även ambassadör Anders Bengtcén, Utrikesdepartementet.

§ 7

Arbetande suppleanter

Följande arbetande suppleanter anmäldes till protokollet.

Hanna Westerén (S)

Jörgen Warborn (M)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Johan Nissinen (SD)

Peter Helander (C)

Annika Lillemets (MP)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

§ 8

Information om veterandagen

Utskottet informerades om riksdagens veterandag.

§ 9

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 10

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 11

Inkommande besök

Utskottet informerades om besök av en kinesisk tjänstemannadelegation den 17 maj 2016.

Utskottet beslutade att ta emot besöket.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 12 maj 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:24

§ 1-8

§ 9-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Ulf Berg (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

O

O

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Annika Lillemets (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande