Protokoll utskottssammanträde 2015/16:26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26

DATUM

2016-05-19

TID

10.00–10.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. (AU10)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:135 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016) 248.

Utskottet beslutade att begära in information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:25.

§ 4

Information om jämställdhetsarbetet i riksdagen

Ann-Christin Ahlberg (S) informerade om ett seminarium som hölls i riksdagen den 18 maj 2016 där riksdagens arbetsgrupp för jämställd-het tillsammans med forskarna bakom rapporten Jämställdheten i riksdagen – en enkätstudie presenterade resultatet av studien.

Désirée Pethrus (KD), som ingår i riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet, informerade om att arbetsgruppen ska analysera studiens resultat ytterligare och bestämma hur man ska arbeta vidare med frågorna.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 maj 2016 kl. 10.00.

Justeras den 26 maj 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:26

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

O

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V) tjl. t.o.m. 2016-06-16

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Eva Lohman (M)

X

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Jenny Bengtsson (V), t.o.m. 2016-06-16

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande