Protokoll utskottssammanträde 2015/16:26

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26

DATUM

2016-03-10

TID

10:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om lärarförsörjningen i skolan

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Anders Lönn, politiskt sakkunnig, och Klas-Herman Lundgren, politiskt sakkunnig, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om lärarförsörjningen i skolan.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:25.

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

Skolväsendet (UbU14)

Utskottet behandlade motioner.


Ärendet bordlades.

Öppna utfrågningar under våren 2016

Utskottet beslutade att hålla en öppen utfrågning om lärarbrist den
12 maj 2016 och en öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik den 9 juni 2016.

Den pågående organisationsöversynen

Utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering tog upp frågan om organisationen för stöd till utskottens arbete med uppföljning och utvärdering. Utskottet uppdrog åt ordföranden att framföra styrgruppens synpunkter på kommande ordförandekonferens den
17 mars.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 mars 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras tisdagen den 22 mars 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:26

§ 1–3

§ 4–5

§ 6–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

X

X

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande