Protokoll utskottssammanträde 2015/16:27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27

DATUM

2016-05-26

TID

10.01–10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 – 2020 m.m. (AU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:80 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:AU8.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

2016 års ekonomiska vårproposition (AU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:100, punkt 1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:AU3y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:26.

§ 4

Återrapport från interparlamentariskt möte i Paris den 18 maj 2016

Patrik Björck (S) och Christian Holm Barenfeld (M) återrapporterade från interparlamentariskt möte om CSR och utstationering av arbetstagare som hölls i Paris den 18 maj 2016.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
7 juni 2016 kl. 11.00.

Justeras den 7 juni 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:27

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V) tjl. t.o.m. 2016-06-16

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Jenny Bengtsson (V), t.o.m. 2016-06-16

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.