Protokoll utskottssammanträde 2015/16:28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28

DATUM

2016-06-07

TID

11.00–11.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2389-2015/16). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 2

Information om aktuella EU-frågor

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade dels om förhandlingsläget rörande kommissionens förslag till reviderat utstationeringsdirektiv i ljuset av att tröskelvärdet för ett s.k. gult kort uppnåtts och att Sverige vid behov kommer att föra fram de ståndpunkter som tidigare förankrats i arbetsmarknadsutskottet, dels allmänt om årets rekommendationer på sysselsättningsområdet.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 3

Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 248.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:27.

§ 5

Återrapport från talmansmöte med Finlands talman Maria Lohela

Ordförande Raimo Pärssinen (S) återrapporterade från deltagande i talmansmöte med Finlands talman den 26 maj 2016.

§ 6

Återrapport från lunchmöte med tysk-nordiska vänskapsgruppen i Bundestag

Katarina Brännström (M), Patrik Björck (S) och Paula Bieler (SD) återrapporterade från deltagande i ett lunchmöte med tysk-nordiska vänskapsgruppen i Bundestag som ägde rum den 26 maj 2016.

§ 7

Återrapport från arbetsmarknadsutskottets och socialförsäkringsutskottets möte med Finlands talman

Raimo Pärssinen (S), Patrik Björck (S) och Paula Bieler (SD) återrapporterade från deltagande i ett möte med Finlands talman som ägde rum den 26 maj 2016.

§ 8

Återrapport från talmansmöte med Palestinas utrikesminister
Dr. Riad Malki

Patrik Björck (S), Eva-Lena Jansson (S) och Fredrik Malm (L) återrapporterade från deltagande i ett möte med Palestinas utrikesminister som ägde rum den 26 maj 2016.

§ 9

Övriga frågor

Ordföranden informerade om att det planerade studiebesöket av arbetsmarknadsutskottets delegation till Internationella arbetskonferensen (ILC) i Genève den 7-9 juni 2016 har ställts in.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00.


Justeras den 9 juni 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:28

§ 1-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V) tjl. t.o.m. 2016-06-16

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

X

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Jenny Bengtsson (V), t.o.m. 2016-06-16

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – Bilaga 2 – – – – – till protokoll
2015/16:28

– – Dnr 2389-2015/16


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.