Protokoll utskottssammanträde 2015/16:28

Näringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28

DATUM

2016–06–09

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:27.

§ 2

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (NU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:110 om staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt samt motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 23 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av C-ledamoten,

vid punkt 2 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten.

§ 3

Subsidiaritetsprövning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till beslut om geoblockering KOM(2016) 289.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 5

Beslut om syfte för delegationsresor

Utskottet fastställde syftet med delegationsresa till Nederländerna enligt följande:

Näringsutskottet har för avsikt att i september 2016 genomföra en delegationsresa till Nederländerna. Syftet är att ledamöterna mot bakgrund av aktuella frågor om företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige ska bredda sina kunskaper genom att ta del av hur Nederländerna arbetar med dessa frågor. Utskottet vill bl.a. fördjupa sina kunskaper om Nederländernas framgångsrika arbete med att få fler och växande företag, samt hur man arbetar med energifrågor kopplat hållbar energiproduktion. Vidare är avsikten att utskottet ska få veta mer om handelsförbindelserna mellan Sverige och Nederländerna och hur dessa kan utvecklas ytterligare.

Utskottet fastställde syftet med delegationsresa till Storbritannien enligt följande:

Utskottet har för avsikt att genomföra en delegationsresa till Storbritannien i september 2016. Syftet med resan är att närmare studera frågor som rör landsbygdsutveckling och regional tillväxtpolitik, bl.a. den metod för landsbygdssäkring som tillämpas i Storbritannien. Resan syftar vidare till att studera frågor rörande Storbritanniens politik för att främja forskning och innovation, särskilt politiken för att främja kommersialisering av innovationer med fokus på livsvetenskaperna. Ytterligare ett syfte med resan är att fördjupa sig i aktuella närings-, energi- och handelspolitiska frågor, bl.a. förutsättningarna för svenska företag att verka i och handla med Storbritannien.

§ 6

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan från Almega.

Utskottet beslutade att delta.

Utskottet informerades om inbjudan från TCO.

Utskottet beslutade att delta.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

§ 8

Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under sommaruppehållet.

§ 9

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll samt protokoll från den 16 juni 2016.

§ 10

Utskottets planering hösten 2016

Utskottet informerades om planeringen för hösten 2016.

§ 11

Beslut om sammanträde

Utskottet fattade beslut om att utskottet vid behov kan sammanträda tisdagen den 21 juni kl. 11.00 även om arbetsplenum pågår.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet genomför en offentlig utfrågning gemensamt med skatteutskottet torsdagen den 16 juni 2016 kl. 09.00–12.00, nästa sammanträde därefter beslutade utskottet ska äga rum tisdagen den 21 juni 2016 (vid behov).

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 15 juni 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:28

§ 1-2

3-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande