Protokoll utskottssammanträde 2015/16:28

Socialutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28

DATUM

2016-04-21

TID

09.30–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Nya apoteksmarknadsutredningen

Den särskilda utredaren Åsa Kullgren informerade utskottet om arbetet med Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06). Deltagarlista se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:27.

§ 3

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SoU12)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:136 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75.

Ärendet bordlades.

§ 5

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade bl.a. om den uppdaterade arbetsplanen för veckorna 16–25.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
26 april 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 april 2016

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2015/16:28

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

Margareta B Kjellin (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Sofia Fölster (M)

O

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

X

Stefan Nilsson (MP)

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande