Protokoll utskottssammanträde 2015/16:29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29

DATUM

2016-06-09

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Samhall

Verkställande direktören Monica Lingegård med medarbetare informerade om Samhalls verksamhet.

§ 2

Jämställdhet (AU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:52 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:AU9.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:28.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00.

Justeras den 14 juni 2016


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:29

§ 1

§ 2-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Niklas Wykman (M)

Patrik Björck (S)

O

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V) tjl. t.o.m. 2016-06-16

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Jenny Bengtsson (V), t.o.m. 2016-06-16

X

X


N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.