Protokoll utskottssammanträde 2015/16:29

Näringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29

DATUM

2016–06–16

TID

09.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Näringsutskottet och skatteutskottet höll en offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 22 juni 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:29

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Anna Wallén (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

Mattias Jonsson (S)

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Hanna Westerén (S)

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

X

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2

Program för näringsutskottets och skatteutskottets offentliga utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning

Datum: torsdag den 16 juni 2016

Tidpunkt: 09.00–12.00

Plats: Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Reglerna för internationell beskattning av multinationella företag är under snabb utveckling. Såväl OECD som EU har lagt fram förslag bl.a. på förändringar av reglerna för internprissättning och fast

etableringsställe. Skatteutskottet och näringsutskottet bjuder därför in till en offentlig utfrågning där företrädare för regeringen, svenska multinationella företag och intresseorganisationer får möjlighet att ge sin syn på denna utveckling. De centrala frågeställningarna är:

  • Vad innebär OECD:s förslag om Base erosion and profit shifting (BEPS)?
  • Vad av OECD:s förslag har förverkligats och vad återstår? Vilka övriga förslag från t.ex. EU har tagits fram?
  • Vilka konsekvenser kan de nya förslagen komma att få för konkurrenskraften för svenska multinationella företag?

Program

– Inledning
Per Åsling (C), ordförande, skatteutskottet

– Nya regler inom internationell beskattning på 10 minuter
Hanna Nilsson, skattejurist PwC

– Röster om OECD:s respektive EU:s förslag

– Krister Andersson, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv

– Karin Pilsäter, utredare, TCO

– Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam

– Bertil Wiman, professor, Uppsala universitet

– Yvonne Bertlin, CFO, AstraZeneca AB

– Joakim Fällman, skattejurist, Scania

– Andreas Nordin, skattechef, ABB

– Regeringens syn på BEPS och förutsättningar för svenska företag

– Magdalena Andersson, finansminister

– Frågestund

– Utskottsledamöterna ställer frågor till finansministern

– Kaffe

–

– Frågestund

– Utskottsledamöterna ställer frågor till övriga talare

– Avslutning

– Jennie Nilsson (S), näringsutskottets ordförande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.