Protokoll utskottssammanträde 2015/16:29

Trafikutskottets protokoll 2015/16:29

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29

DATUM

2016-04-05

TID

Kl. 11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:28.

§ 2

Luftfartsfrågor (TU14)

Utskottet behandlade betänkande 2015/16:TU14 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Genomförande av radioutrustningsdirektivet (TU15)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:93.

Ärendet bordlades.

§ 4

Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten

Utskottet behandlade faktapromemoria 2015/16:FPM58.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 april 2016 kl. 10.00.Vid protokollet

Justeras

2016-04-07

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2015/16:29

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-5

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

O

X

X

Jasenko Omanovic (S)

O

O

O

O

Per Klarberg (SD)

X

X

X

O

Christina Örnebjär (L)

X

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

O

O

O

O

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

O

O

Rikard Larsson (S)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

O

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Anders Schröder (MP)

O

O

O

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Nina Kain (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Jakop Dalunde (MP)

Roger Haddad (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Daniel Bäckström (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande