Protokoll utskottssammanträde 2015/16:30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30

DATUM

2016-06-14

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. (AU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:135 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:AU10.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Beslut om ledamöter till Uppföljnings- och utvärderingsgrupp

Utskottet behandlade fråga om att utse ledamöter till arbetsmarknads-utskottets Uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

Utskottet beslutade att utse Raimo Pärssinen (S), Sven-Olof Sällström (SD), Annika Qarlsson (C), Marco Venegas (MP), Fredrik Malm (L), Désirée Pethrus (KD), Erik Andersson (M) och Jenny Bengtsson (V).

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

§ 4

Beslut om utrikes resa till Kanada

Utskottet behandlade fråga om utrikes resa till Kanada.

Utskottet beslutade att en utskottsdelegation ska göra en resa till Kanada i september 2016 med syftet att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiken i Kanada.

§ 5

Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att under sommar-uppehållet inhämta regeringens bedömning vid ev. subsidiaritets-prövning.

§ 6

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

Justeras den 16 juni 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:30

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V) tjl. t.o.m. 2016-06-16

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

Erik Andersson (M)

O

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Jenny Bengtsson (V), t.o.m. 2016-06-16

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.