Protokoll utskottssammanträde 2015/16:30

Socialutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30

DATUM

2016-04-28

TID

09.30–09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Pernilla Baralt informerade om EU-kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m. Deltagarlista se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

§ 3

Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag (SoU14)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:139.

Ärendet bordlades.

§ 4

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:138 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade bl.a. om den uppdaterade arbetsplanen för veckorna 17–25.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att dels bjuda in Folkhälsomyndigheten att informera om det nya vaccinavtalet och dels begära in skriftlig information från Folkhälsomyndigheten ang. samma avtal.

Utskottet beslutade att bjuda in Socialstyrelsen för att informera om medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn.

§ 7

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (SoU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:137 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU16.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 8

Uppföljning av smittskyddsläkemedel (SoU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:97 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU13.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 9

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115.

Rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet) har i uppdrag att i Sverige genomföra Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), vilket innebär att utlysa projektmedel, följa upp och utvärdera effekterna av de olika projekt som får del av medlen. I april 2015 inrättades också en övervakningskommitté för Fead i Sverige. Svenska ESF-rådet kommer med början under våren 2016 att påbörja en programutvärdering av Fead. Utvärderingen ska lämnas till övervakningskommittén och innehålla rekommendationer om programmets genomförande, styrfart och eventuella resultat. Utskottet anser därmed att yrkande 38 i motion 2015/16:3360 (SD) får anses tillgodosett och bör avstyrkas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
10 maj 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 maj 2016

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2015/16:30

§ 1-6

§7-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

-

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Margareta B Kjellin (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Sofia Fölster (M)

O

O

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

-

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

X

X

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande