Protokoll utskottssammanträde 2015/16:30

Trafikutskottets protokoll 2015/16:30

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30

DATUM

2016-04-07

TID

Kl. 10.00 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Svenskt Flyg

Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerade om aktuella frågor.

§2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

§ 3

Trafiksäkerhets (TU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 82.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 april 2016 kl. 10.00.Vid protokollet

Justeras

2016-04-14

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2015/16:30

§ 1-6

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

O

Per Klarberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Anders Schröder (MP)

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Nina Kain (SD)

Lars Tysklind (L)

X

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Jakop Dalunde (MP)

Roger Haddad (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Daniel Bäckström (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande