Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31

DATUM

2016-08-30

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter

Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande, informerade om Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter, KOM(2016) 127.

Allan Larsson biträddes av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige och Magnus Astberg, Economic Adviser på EU-kommissionen i Sverige.

Vid informationen närvarande även handläggare Anna Ahlstrand (M), politiskt sakkunniga Susanne von Tiedemann (C) samt Margareta Hjorth och Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 2

Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknads-departementet, om Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter, KOM(2016) 127.

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria
(dnr 3038- 2015/16). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

M-, C- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.
Se bilaga 3.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 4.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbets-marknadsdepartementet, Socialdepartementet, Statsrådsberedningen samt Margareta Hjorth och Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (dnr 1909-2015/16, 2795-2015/16 och 2861-2015/16).

§ 4

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordförande i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

Justeras den 6 september 2016


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:31

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

O

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


–

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – Bilaga 3 – – – – – – till protokoll
– – – – 2015/16:31

Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter

Avvikande mening (M, C, KD)

Det finns tydliga behov av reformer för ett mer konkurrenskraftigt Europa som kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning för sina medborgare. Den ekonomiska krisen har kraftigt försvagat tillväxtutsikterna och har slagit hårt mot jobben i många länder. Den demografiska utvecklingen, med en åldrande befolkning, ställer också stora krav på anpassning. EU står också inför akuta problem att lösa, till exempel när det gäller migrationen.

 

Frågor som rör sysselsättning och socialpolitik är fundamentala för alla medlemsstater. EU arbetar i många avseenden med dessa frågor. Exempelvis finns gemensamma regler för skydd av arbetstagare och medlemsländerna samverkar också inom ramen för EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020. I huvudsak tillhör dock sysselsättning och socialpolitik medlemsländernas kompetens.

 

Sverige har kommit långt på dessa områden, och även om reformbehov kvarstår har vi en väl fungerande modell för att arbeta med dessa frågor. Mot bakgrund av detta menar vi att det är viktigt att Sverige och regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen och säkerställer att utgångspunkten är att arbetsmarknadspolitiken förblir en nationell kompetens. Förstärkt erfarenhetsutbyte är och bör förbli grunden för det europeiska samarbetet på det sociala området.

 

Vi menar att det i dagsläget inte är nya överstatliga projekt som är svaret på den oro och det missnöje vi ser bland många medborgare i EU:s länder. Istället bör Sverige driva på för att medlemsstaterna genomför det man beslutar om och driver på EU-samarbetet i frågor där bättre samverkan idag är nödvändig, så som exempelvis migrationsfrågan.

 

Mot bakgrund av ovanstående är Moderaterna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna kritiska till inrättandet av en social pelare och vi delar inte regeringens mening att Sverige i nuläget ska delta i arbetet.


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – Bilaga 4 – – – – – – till protokoll
– – – – 2015/16:31

Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna ser positivt på att de negativa konsekvenserna av den fria rörligheten på arbetsmarknaden uppmärksammas och lyfts, med fokus på problemlösning. Vi har vid tidigare tillfällen påtalat behovet av att säkerställa att exempelvis utstationeringsdirektivet revideras för att säkerställa att villkoren på de nationella arbetsmarknaderna inte försämras.

Vi delar dock inte regeringens ståndpunkt avseende välkomnandet av ett samråd som riktar in sig på en ny struktur i form av en europeisk pelare för sociala rättigheter, då vi anser att detta öppnar upp för ytterligare förflyttning av inflytande över arbetsmarknads- och socialpolitiken till den europeiska nivån.

Vi ser heller inte att det finns några garantier för en uppåtgående social konvergens, vare sig nationellt eller inom hela unionen, varför förslaget på sikt kan få kännbara negativa effekter på svenska förhållanden. Därtill oroas vi av möjligheterna för Sverige att försvara de egna villkoren, då samrådet och pelaren i huvudsak riktar sig till euroländerna.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.