Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31

Socialutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31

DATUM

2016-05-10

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:30.

§ 2

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SoU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:136 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU12.

V-ledamoten anmälde reservationer.

§ 3

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:138 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vårändringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

2016 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:100, punkt 1.

Ärendet bordlades.

§ 6

2016 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2015/16:100, punkt 2-11.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Årsredovisning för staten 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2015/16:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade bl.a. om den uppdaterade arbetsplanen för veckorna 19–25.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
12 maj 2016 kl. 08.30.

Vid protokollet

Justeras den 12 maj 2016

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2015/16:31

§ 1-2

§ 3-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Margareta B Kjellin (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

Carina Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

X

-

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

Stefan Nilsson (MP)

O

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

X

X

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

X

-

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande