Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31

DATUM

2016-04-21

TID

10:00–10:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Helene Carlsson Högberg från riksdagens utredningstjänst fick närvara under sammanträdet.

Information från Vinnova


Generaldirektören Charlotte Brogren, avdelningschefen Joakim Appelquist och avdelningschefen Göran Marklund, samtliga från Vinnova, samt departementssekreteraren Lena Svendsen, från Näringsdepartementet, informerade om Vinnovas inspel till kommande proposition om forskning och innovation samt Horisont 2020.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:30.

Skolväsendet (UbU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Ytterligare undervisningstid i matematik (UbU21)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:149.

Ärendet bordlades.

Övriga frågor

Camilla Waltersson Grönvall (M) föreslog att utskottet skulle få en redogörelse för kommande förslag om förändringar rörande naturbruksskolorna. Utskottet uppdrog åt utskottspresidiet att finna lämpliga former för hur utskottet ska följa frågan.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras tisdagen den 26 april 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:31

§ 1–5

§ 6–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

O

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ida Karkiainen (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande