Protokoll utskottssammanträde 2015/16:32

Kulturutskottets protokoll 2015/16:32

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32

DATUM

Onsdagen den 24 augusti 2016

TID

Kl. 12.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Protokoll för kännedom

Protokoll 2015/16:31 av den 16 juni 2016 lades till handlingarna.

§ 2

Kommissionens förslag om ändring av beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

Utskottet behandlade frågan om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033, COM(2016) 400 final, strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (dnr 2765-2015/16 och 2947-2015/16).

§ 4

Övriga frågor

Ordföranden hälsade Anna Vikström (S) välkommen till utskottet.

Kanslichefen informerade om att en första version av arbetsplan för hösten 2016 kommer att skickas ut under vecka 35.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00.


Vid protokollet

Ann Aurén

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:32

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S)

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

Wallentheim, Anna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Adelsbo, Christer (S)

Vikström, Anna (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.