Protokoll utskottssammanträde 2015/16:32

Skatteutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32

DATUM

2016-05-17

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:31.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om nästa sammanträde torsdagen den 19 maj 2016.

§ 3

Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (SkU10y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2015/16:132 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:SkU10y.

M-, C-, L-, KD- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (SkU11y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till civilutskottet över subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 198.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:SkU11y.

V-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 5

Redovisning av skatteutgifter 2016 (SkU25)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:98 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 maj 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 maj 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:32

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Ulf Berg (M)

X

Lawen Redar (S)

Vakant

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

O

Maria Malmer Stenergard (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

O

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-04-12