Protokoll utskottssammanträde 2015/16:33

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33

DATUM

2016-04-28

TID

10:00–11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Maria Lindh Sjöström från Kulturskottets kansli fick närvara under sammanträdet.

Information om forskningsfrågor


Verkställande direktören Göran Blomqvist, från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och verkställande ledamoten Göran Sandberg, från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, informerade om forskningsfrågor.

Information om Kanada


Departementsrådet Teppo Tauriainen och departementssekreteraren Robert Leijon, båda från Utrikesdepartementet, informerade om Kanada.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:32.

Skolväsendet (UbU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.


Utskottet justerade betänkande 2015/16:UbU14.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. Särskilda yttranden anmäldes av M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UbU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:UbU6y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar (UbU20)


Utskottet behandlade proposition 2015/16:131 och motioner.

Ärendet bordlades.

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med examen på forskarnivå (UbU22)


Utskottet behandlade proposition 2015/16:142 och motion.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ om framtida förändringar av Naturbruksprogrammet

M-, C-, L- och KD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 (UbU25)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:RR3 och rapport 2015/16:RJ1.


Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Gunilla Qvarsebo

Justeras tisdagen den 10 maj 2016

Lena Hallengren

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:33

§ 1–2

§ 3–4

§ 5–10

§ 11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

Jabar Amin (MP)

X

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

X

X

Maria Stockhaus (M)

O

O

O

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

O

O

O

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)