Protokoll utskottssammanträde 2015/16:34

Skatteutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34

DATUM

2016-05-24

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:33.

§ 2

Kanslimeddelanden

Tf. kanslichef Peder Brynolf informerade om

  • att mötet med kommissionär Moscovici den 2 juni eller 3 juni 2016 är inställt,
  • att talmannen inkommit med förfrågan om nominering av ledamöter till ett parlamentarikerprogram som arrangeras av IPU och UNDP i Burma den 4–10 juni 2016,
  • att propositionen om tonnageskatt bordläggs i kammaren idag och skatteutskottets betänkande behöver justeras i utskottet den 16 juni 2016. Utskottet sammanträder därför redan kl. 8.45 i sessionssalen och därefter fortsätter sammanträdet med en offentlig utfrågning gemensamt med näringsutskottet kl. 9.00 i andrakammarsalen.

§ 3

Vårändringsbudget för 2016 (SkU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:SkU6y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

2016 års ekonomiska vårproposition (SkU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:SkU7y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.


§ 5

Övriga frågor

Ordföranden tackade utskottsrådet Peder Brynolf för sina år på skatteutskottets kansli då det här var hans sista sammanträde med utskottet innan han går i pension.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00 då det är en offentlig utfrågning gemensamt med utrikesutskottet.

Vid protokollet

Justeras den 9 juni 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:34

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Ulf Berg (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

O

Maria Malmer Stenergard (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (L)

Emma Wallrup (V)

X

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-04-12

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.