Protokoll utskottssammanträde 2015/16:35

Justitieutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35

DATUM

2016-05-24

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:34.

§ 2

2016 års ekonomiska vårproposition (JuU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:JuU8y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet (JuU31)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:167.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet (JuU27)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:164 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, utskottsinitiativ (JuU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett utskottsinitiativ för att avskaffa kravet på karenstid i 6§ lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 26 maj 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:35

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2016-08-06

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

-

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

Pia Hallström (M)

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Mats Pertoft (MP), vice ordf. t.o.m 2016-08-06

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-12-22