Protokoll utskottssammanträde 2015/16:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35

DATUM

2016-05-19

TID

09.00 – 10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:33

§ 2

Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser (MJU21)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:161 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. (MJU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:87 och trafikutskottets yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23

Utskottet beslutade i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag.

§ 6

Uppvaktning av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

LRF ordförande Helena Jonsson och medarbetare uppvaktade utskottet och lämnade information om aktuella frågor.

§ 7

Förslag till uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

Utskottet beslutade i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 maj 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2015/16:35

§ 1

§ 2

§ 3 - 5

§ 6

§ 7 - 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

-

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

O

X

X

O

Gunilla Nordgren (M)

-

-

-

-

-

Monica Haider (S)

X

X

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

X

O

O

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

O

O

O

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

X

O

O

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

X

-

-

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

O

O

O

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2015/16:35

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

1.8.6-2230-2015/16

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.