Protokoll utskottssammanträde 2015/16:36

Finansutskottets protokoll 2015/16:36

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:36

Datum

2016-04-05

Tid

Kl. 11.00 -13.30

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Inbjudningar

- OECD Forum, 31 maj-1 juni 2016 i Paris. Anmälan till kansliet senast 15 april.

- Riksbankens konferens Rethinking the Central Bank´s mandate, 3- 4 juni i Stockholm. Anmälan senast 20 maj till Riksbanken.

- Trafikutskottets utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur 12 april kl. 10-13 Förstakammarsalen. Anmälan senast 6 april till trafikutskottet.

Ärendeplanering

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet 12 april.

§ 2

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar (FiU42)

Utskottet beslutade att ge socialförsäkringsutskottet möjlighet att senast den 19 maj yttra sig över proposition 2015/16:146 och eventuella följdmotioner i de delar det berör utskottet.

§ 3

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:35 justerades.

§ 4

Riksbankens förvaltning (FiU23)

Utskottet behandlade framställningar 2015/16:RB1, 2015/16:RB 2, redogörelse 2015/16:RR2 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar (FiU29)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:129 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Intern utfrågning Riksbankschef Stefan Ingves om penningpolitiken 2015.

Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2015.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

IMF och Världsbanken

Finansminister Magdalena Andersson, Riksbankschef Stefan Ingves och statssekreterare Ulrika Modéer informerade utrikes- och finansutskotten och svarade på frågor.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdag 7 april kl.10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:36

– – –

§ 1-4

§ 5

§ 6-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

-

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

X

Monica Green (S)

X

X

X

Maria Plass (M)

X

X

X

Jörgen Hellman (S)

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

Hans Unander (S)

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Erik Ullenhag (L)

X

X

-

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

X

-

Marie Granlund (S)

X

X

-

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

Fredrik Schulte (M)

O

O

-

Börje Vestlund (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

O

O

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.