Protokoll utskottssammanträde 2015/16:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36

DATUM

2016-05-24

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:34.

§ 2

Vårändringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99 vad avser förslagspunkterna 27 och 41 och motion 2015/16:3396 (SD) yrkande 1 i berörda delar.

Utskottet beslutade att yttra sig genom följande protokollsanteckning.

Utskottet tillstyrker de förslag till vårändringsbudget som lagts fram i proposition 2015/16:99 vad avser förslagspunkterna 27 och 41 och avstyrker motion 2015/16:3396 (SD) yrkande 1 i berörda delar.

Följande avvikande mening anmäldes mot beslutet om vårändringsbudget.

SD-ledamöterna tillstyrker motion 2015/16:3396 (SD) yrkande 1 och avstyrker proposition 2015/16:99 i berörda delar.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna deltar inte i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

2016 års ekonomiska vårproposition (MJU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:MJU5y.

M- C- L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

SD-ledamöterna deltar inte i beslutet.

§ 4

Sammanträde efter riksmötets öppnande

Utskottet beslutade att ha sammanträde onsdag den 14 september kl 09.00.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 juni 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2015/16:36

§ 1-5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

-

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

-

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

X

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande