Protokoll utskottssammanträde 2015/16:36

Socialutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36

DATUM

2016-05-26

TID

09.30–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Utredningen om högspecialiserad vård
(SOU 2015:98
) Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Särskilda utredaren Måns Rosén informerade utskottet om utredningens slutbetänkande.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:35.

§ 3

Uppföljning och utvärdering

Utskottet diskuterade det fortsatta arbetet med uppföljning och utvärdering.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade bl.a. om den uppdaterade arbetsplanen för veckorna 21–25.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
9 juni 2016 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 9 juni 2016

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2015/16:36

§ 1

§ 2-5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Margareta B Kjellin (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Sofia Fölster (M)

O

O

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

Stefan Nilsson (MP)

O

-

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.