Protokoll utskottssammanträde 2015/16:36

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36

DATUM

2016–04–28

TID

09:30–10:25
10:30–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Mellanöstern och Nordafrika (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU12.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Avtal om fördjupat partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (UU20)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:112.

Ärendet bordlades.

§ 3

Inför utrikesrådet (FAC utveckling)

Information om utvecklingsfrågor från statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Gabriel Liljenström, departementsråd Louise Calais, departementssekreterare Katarina Szécsi Åsbrink samt departementssekreterare Therese Svensson, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Regeringens vårändringsbudget

Information om regeringens vårändringsbudget från kabinettssekreterare Annika Söder, statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Gabriel Liljenström, departementsråd Ylva Mannervik samt kansliråd Catharina Cappelin, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:35.


§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UU10)

Utskottet behandlade av skrivelse 2015/16:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Europarådet (UU13)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:ER1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU14)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:OSSE1.

Ärendet bordlades.

§ 9

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Norden (UU18)

Utskottet behandlande redogörelse 2015/16:NR1 och skrivelse 2015/16:90 samt motioner.

§ 11

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

KOM(2016) 8

Läggs till handlingarna.

KOM(2016) 18

Läggs till handlingarna.

KOM(2016) 63

Läggs till handlingarna.

KOM(2016) 64

Läggs till handlingarna.

K(2016) 2174

Läggs till handlingarna.

JOIN(2016) 6 final

Läggs till handlingarna.

JOIN(2016) 8 final

Läggs till handlingarna.


Ledamot Kerstin Lundgren (C) efterfrågade att utskottet vid ett senare tillfälle får en genomlysning av de handels- och partnerskapsavtal som Sverige genom EU har med andra länder.


§ 12

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– statssekreterare Ulrika Modéer återkommer till utskottet tisdagen den 10 maj för en fördjupad diskussion om avräkningar från biståndsramen.

– debattlista för betänkande UU12 har cirkulerats.

Utrikesutskottet beslutade om att:

– ta emot en grupp studenter från Elliott School of International Affairs tillsammans med FöU torsdagen den 26 maj kl. 11:00-12:00 i Skandiasalen.

– ta emot Finlands talman tillsammans med FöU och EUN torsdagen den 26 maj kl. 14:45-15:45 i sessionssalen.

§ 13

Övriga frågor

Ledamot Kerstin Lundgren (C) lyfte frågan om att utvärdera Sveriges kampanj för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Ordförande Kenneth G. Forslund (S) informerade om att frågan för närvarande diskuteras i presidiet.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11:00.

Vid protokollet

Matilda Wärmark

Justeras den 10 maj 2016

Kenneth G Forslund



UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:36

§1-2

§ 3-4

§ 5-6

§ 7-13

§ 14

N

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

X

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

X

X

X

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

O

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande