Protokoll utskottssammanträde 2015/16:36

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36

DATUM

2016-05-17

TID

10:00–11:55

12:15–13:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Öppen utfrågning om lärarbrist i skolan

Utskottet höll en öppen utfrågning om lärarbrist i skolan.

Program och deltagarförteckning från utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 19 maj 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:36

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Jabar Amin (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ida Karkiainen (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande