Protokoll utskottssammanträde 2015/16:37

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37

DATUM

2016-03-22

TID

11.00–11.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att L.B, som medföljde ledamoten Emanuel Öz (S), fick närvara under sammanträdet förutom vid punkten 5 på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:36.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:465 av Björn von Sydow (S) från civilutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Biblioteksmässan

Utskottet beslutade att medverka vid Biblioteksmässan i Göteborg den 23 september 2016.

Ledamöterna Björn von Sydow (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Maria Abrahamsson (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (M), Fredrik Eriksson (SD), Mathias Sundin (L), Mia Sydow Mölleby (V), Emilia Töyrä (S) och Lisbeth Sundén Andersson (M) avser delta.

§ 5

Skrivelse

Kanslichefen anmälde en skrivelse (dnr 831-2013/14) med ett internationellt upprop med anledning av TF:s 250-års jubileum.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 7

Fri- och rättigheter (KU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet beslutade att justera betänkande 2015/16:KU15.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L-, KD-ledamöterna anmälde reservationer.

KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 8

Offentlig förvaltning (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet beslutade att justera betänkande 2015/16:KU17.

M-, SD-, C-, L-, KD-ledamöterna anmälde reservationer. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 9

Skolväsendet (KU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utbildningsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Massmediefrågor (KU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16: 34.

Vid protokollet

Justerat 2016-04-05

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-09-17)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:37

§ 1-3

§ 4-6

§ 7-8

§ 9

§10-11

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

O

X

X

Veronica Lindholm (S)

O

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande