Protokoll utskottssammanträde 2015/16:37

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37

DATUM

2016–05–10

TID

11:00–12:26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (UU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:112.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU20.

§ 3

Avräkningar från biståndsramen

Information om avräkningar från biståndsramen lämnades av statssekreterare Ulrika Modéer, kansliråden Catharina Cappelin, Johannes Oljelund och Camilla Nevstad, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:36

§ 5

Fråga om ev. yttrande över Vårändringsbudget för 2016 och ekonomisk vårproposition (UU5y)

Utskottet beslutade att yttra sig över Vårändringsbudget för 2016.

Ärendet bordlades.

§ 6

Beslut om besök

Utskottet beslutade om att ta emot Deputy Special Coordinator for the Middle East Peace Process Robert Piper onsdagen den 18 maj kl. 08:45–09:30.

§ 7

Kanslimeddelande

Utskottet beslutade om att:

– ta emot en delegation med parlamentariker från Tunisien
torsdagen den 12 maj kl. 12:30–13:15.
Anmälningsblankett delades på bordet.

– ta emot krimtatarernas ledare Mustafa Dzjemilev för ett
besök torsdagen den 12 kl. 10:15–11:00. Anmälningsblankett
delades på bordet.

Utskottet informerades om att:

– debattlista för betänkande UU20 cirkulerades på bordet.

– utrikesministern bjuder in två ledamöter att delta i
regeringsdelegationen vid Världstoppmötet om humanitära frågor i
Istanbul den 23–24 maj.

– riksdagens Nato-delegation ordnar en briefing inför Nato-
toppmötet med Natos vice generalsekreterare Tacan Ildem onsdagen
den 25 maj kl. 16:30 i Templum. Försvars- och utrikesutskottets
ledamöter inbjuds att delta. Anmälningsblankett delades på bordet.

– Försvarsmakten arrangerar veterandag söndagen den 29 maj med
program för ledamöter från UU och FöU. Anmälan görs direkt
till Försvarsmakten.

– Försvarsmaktens medaljceremoni i Karlsborg för Mali-03 äger rum
fredagen den 17 juni kl. 12:00–14:30. Anmälningsblankett delades
på bordet.
– SIPRI arrangerar den 14–16 september Stockholm Security
Conference med tema Säkra Städer. Från utrikesutskottet inbjuds 6
ledamöter, från försvarsutskottet 2 ledamöter och från
trafikutskottet 2 ledamöter. Anmälningsblankett delades på bordet.

– Sidas årsredovisning 2015 har inkommit till utskottet och finns
tillgänglig på Sidas hemsida och på kansliet.

Påmindes om att:

– riksdagens återvändardag arrangeras onsdagen den 11 maj kl.
14:30–15:00 i sessionssalen.

– ledamöterna Pyry Niemi (S), Göran Pettersson (M), Birgitta Ohlsson
(L) och Anders Österberg (S) tar emott SSE Riga fredagen den 13
maj kl. 14:30-15:30.

§ 8

Övriga frågor

Ledamot Kerstin Lundgren (C) lyfte frågan om att utvärdera Sveriges kampanj för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Kansliet informerade om att frågan tas upp på dagordningen för nästa sammanträde.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 maj 2016 kl. 09:30.

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 12 maj 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:37

§1-2

§3

§4-9

§

§

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

O

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

X

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.