Protokoll utskottssammanträde 2015/16:38

Finansutskottets protokoll 2015/16:38

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:38

Datum

2016-04-14

Tid

Kl. 10.30-11.00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information från Finansinspektionen

Generaldirektör Erik Thedéen informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

-Inkommen handling med information och förfrågan från Rwandiska Föreningen för mänskliga Rättigheter.

Kanslichefen svarar på förfrågan.

-Inbjudan till konferens vid Uppsala universitets 27-28 maj.

-Förfrågan från Finans Norge om att besöka utskottet.

Ärendeplanering

-Utskottet beslutade att kalla Finansmarknadsminister Per Bolund till sammanträdet 26 april för överläggning om förslaget till penningmarknadsfonder.

§ 3

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:37 justerades.

§ 4

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU25.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

Tid för inlämnande av reservationer sattes till kl.13.00 samma dag.

§ 5

Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret (FiU33)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:141.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inhämtande av yttrande över 2016 års ekonomiska vårproposition

Finansutskottet beslutade att bereda skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast torsdag 26 maj 2016 yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inhämtande av yttrande över Vårändringsbudget för 2016

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag 26 maj 2016 yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2015

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag 26 maj 2016 yttra sig över skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2015 (skr. 2015/16:101) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Tisdag 19 april kl.11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:38

– – –

§ 1-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

O

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

-

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

-

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.