Protokoll utskottssammanträde 2015/16:38

Justitieutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38

DATUM

2016-06-21

TID

11.15-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning om rättshjälpsdirektivet

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslaget till direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade personer i straffrättsliga förfaranden och om rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (KOM(2013) 824).

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Förslag till direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade personer i straffrättsliga förfaranden och om rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (Rättshjälpsdirektivet) – överläggning med justitieutskottet den 21 juni 2016. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, C, V, L och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädarna för SD framförde att de i huvudsak ställer sig bakom regeringens ståndpunkt även om de av principiella skäl motsätter sig en harmonisering av processrätten. De anser dock att Sverige inte bör acceptera förslaget i den del som innebär att försvarare kan förordnas i ett tidigare skede i rättsprocessen än vad som är fallet i dag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:37.

§ 3

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet beslutade att Arhe Hamednaca (S), Anti Avsan (M) och Lawen Redar (S) ska medverka vid SIPRI konferensen Stockholm Security Conference: Secure Cities den 14 -16 september 2016.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 21 juni 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:38

§ 1-5

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2016-08-06

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

-

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

Pia Hallström (M)

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Mats Pertoft (MP), vice ordf. t.o.m 2016-08-06

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2016-05-25

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.