Protokoll utskottssammanträde 2015/16:38

Socialutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38

DATUM

2016-06-16

TID

09.30–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Statens institutionsstyrelse, SiS

Generaldirektör Kent Ehliasson med medarbetare informerade angående avskiljning av barn på särskilda ungdomshem.
Deltagarlista se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:37.

§ 3

Uppföljning och utvärdering

Utskottet diskuterade förslag på riksdagsbeslut för uppföljning i socialutskottet.

Utskottet beslutade att inleda ett projekt med uppföljning och utvärdering av beslutet från 2012 om Rätten att få åldras tillsammans (bet. 2011/12:SoU21). Uppföljnings- och forskningssekretariatet ombeds bistå utskottet vid genomförande av projektet. Sekretariatet bör ta fram ett förslag till projekt- och tidsplan så snart som möjligt.

  • Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att ett förslag på en preliminär arbetsplan för hösten 2016 kommer att skickas ut under nästa vecka.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 5

Övriga frågor

Utskottet beslutade att inhämta yttrande från Statens institutions-styrelse angående avskiljning av barn på särskilda ungdomshem.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Bemyndigande till ordföranden att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 7

Avslutning

Ordföranden och vice ordförande tackade ledamöterna och kansliet för ett gott samarbete under detta riksmöte och tillönskade alla en skön sommar.

Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2016

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2015/16:38

§ 1

§ 2-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

X

X

Kristina Nilsson (S)

Carina Herrstedt (SD)

X

-

Barbro Westerholm (L)

Karin Rågsjö (V)

O

-

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

X

Christina Örnebjär (L)

X

X

Maj Karlsson (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.