Protokoll utskottssammanträde 2015/16:38

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38

DATUM

2016–05–12

TID

09:30–09:55
10:00–10:15
10:50–11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Sammanträdet ajournerades kl. 09:55 och återupptogs kl. 10:00.

§ 1

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:37.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:115.

Ärendet bordlades.

§ 4

Europarådet (UU13)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:ER1 och motioner.

Ärendet bordlades.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:15 och återupptogs kl. 10:50.

§ 5

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU14)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:OSSE1.

Ärendet bordlades.

§ 6

Norden (UU18)

Utskottet behandlande redogörelse 2015/16:NR1 och skrivelse 2015/16:90 samt motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Vårändringsbudget (UU5y)

Utskottet behandlande proposition 2015/16:99.

Ärendet bordlades.

§ 8

Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utskottet behandlande skrivelse 2015/16:114.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Ledamöterna diskuterade arbetet med utskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

§ 10

Kanslimeddelanden

Utskottet påmindes om att:

– utskottet tar emot en delegation med parlamentariker från Tunisien torsdagen den 12 maj kl. 12:30-13:15.

– delegationen till Alexandria/Kairo besöker härvarande egyptiska ambassad för viseringshantering och möte med ambassadören, Mr. Wael Adel Abdelazim Nasr, tisdagen den 17 maj kl. 12:00-13:45.

– utskottet besöker Sida onsdagen den 18 maj kl. 10:00-12:00.

Utskottet informerades om att:

– kabinettssekreteraren ersätts av utrikesrådet för politiska frågor vid föredragningen om FAC och föredragningen om kampanjen för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd torsdagen den 19 maj.

– ett utkast till program för en offentlig utfrågning har bilagts utskicket inför dagens sammanträde.

Utskottet beslutade om att:

– ta emot kabinettssekreteraren för föredragning om utrikesförvaltningen torsdagen den 19 maj kl. 15:00.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 maj 2016 kl. 09:30.

Vid protokollet

Matilda Wärmark

Justeras den 19 maj 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:37

§1-11

§

§

§

§

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Julia Kronlid (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

Sotiris Delis (M)

X

Anders Österberg (S)

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande