Protokoll utskottssammanträde 2015/16:39

Finansutskottets protokoll 2015/16:39

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:39

Datum

2016-04-19

Tid

11.00-11.12

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

te med IMF om finansiell stabilitet

Kanslichefen påminde om mötet med IMF den 20 april kl. 9.45 – 11.00 i FiU:s sessionssal. Mötet kommer att hållas inom ramen för IMF:s särskilda granskning av svensk finanssektor.

Ärenden

Det har kommit in 22 st. remissvar om Utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015. Listan delades på bordet.

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr 2015/16:38.

§ 3

Riksrevisionens årsredovisning för 2015 (FiU27)
Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2015/16:RR1.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU27.

§ 4

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar (FiU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:129 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU29.

M-, C- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

Tid för inlämning av reservationerna sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 5

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar (FiU42)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:146 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

Reserapporter
Maria Plass (M) informerade om sin resa till Washington där hon medverkat i den Globala parlamentariska konferensen och i ”Springmeeting” med IMF och Världsbanken.

Monica Green (S) informerade om sin resa till Tokyo där hon medverkat i ett parlamentariskt OECD-möte om global ekonomisk utveckling.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 21 april kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:39

– – –

§1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

O

Ingela Nylund Watz (S)

-

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.