Protokoll utskottssammanträde 2015/16:40

Finansutskottets protokoll 2015/16:40

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:40

Datum

2016-04-21

Tid

Kl. 10.30-10.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

-Samtliga remissvar i fulltext över rapporten Utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 delades på bordet.

-Påminnelse om Riksbankens konferens 3-4 juni i Stockholm.

§ 2

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:39 justerades.

§ 3

Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret (FiU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:141.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU33.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar (FiU42)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:146.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU42.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

Reservationstid sattes till kl.13.00 samma dag.

§ 5

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (FiU35)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:133.

Ärendet bordlades.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Övriga frågor

Monica Green (S) föreslog att delegationen för USA resan skulle samlas efter sammanträdet på torsdag nästa vecka för genomgång, vilket den beslutade att göra.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 26 april kl. 11.00.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:40

– – –

§ 1-5

§ 6-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

O

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Jörgen Hellman (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Jan Ericson (M)

X

X

Hans Unander (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Erik Ullenhag (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

O

Fredrik Schulte (M)

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande