Protokoll utskottssammanträde 2015/16:41

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:41

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41

DATUM

2016-05-26

TID

09.45–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om beredskapslagring m.m., tema dricksvatten och livsmedelsförsörjning

Tf. generaldirektör Annica Sohlström och teamchef Mats Johansson från Livsmedelsverket och huvudsekreterare Folke K Larsson och sekreterare Ulrika Askling i Dricksvattenutredningen informerade om Dricksvattenutredningens betänkande SOU 2016:32 och arbetet med dricksvattenförsörjning m.m.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:40.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om:

  • Den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (Gusp/GFSP) kommer att äga rum i Slovakien den 2–4 september 2016. Kansliet återkommer med mer information samt upptagning av anmälningar av delegater.

§ 4

Nordiska rådets konferens om nordisk försvars- och säkerhetspolitik den 9-10 oktober 2016

Nordiska rådet och NORDEFCO bjuder in till konferens den 9-10 oktober 2016 i Helsingör, Danmark (dnr 2284-2015/16).

Utskottet beslutade att delta med fem ledamöter med följande fördelning:

2 S, MP; 2 M, C, L, KD; 1 SD

§ 5

Anmälningar och kanslimeddelanden

Kansliet informerade om:

  • Interparlamentariska unionen (IPU) har inkommit med förfrågan till riksdagen om deltagande i ett samarbetsprojekt mellan IPU och United Nations Development Programme (UNDP) som stöd till parlamentet i Burma efter valet i november 2015 - förfrågan gäller deltagande i ett parlamentarikerprogram i Burma den 4-10 juni. Utskotten har möjlighet att nominera ledamöter för deltagande.

§ 6

Övriga frågor

Ledamöterna lämnade rapporter från de olika konferenser och resor som de genomfört.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras tisdagen den 7 juni 2016

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:41

§ 1

§ 2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

O

O

Dag Klackenberg (M)

X

O

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande