Protokoll utskottssammanträde 2015/16:41

Finansutskottets protokoll 2015/16:41

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:41

Datum

2016-04-26

Tid

Kl. 11.00 -11.50

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Sveriges konvergensprogram 2016

Statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren informerade om Sveriges nationella reformprogram och konvergensprogrammet 2016.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Kommissionens förslag om penningmarknadsfonder

Utskottet överlade med Finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag om penningmarknadsfonder.

Överläggningar hölls senast i frågan den 5 juni 2014.

Underlag för överläggningen utgjordes av ett bakgrunds-PM från Finansdepartementet (dnr. RDF 2090-2015/16)

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 3

Anmälningar

Förfrågan om besök från norska finansutskottet den 28- 29 september
Utskottet beslutade att planera för att ta emot besöket och att Fredrik Olovsson (S) och Monica Green (S) kommer att närvara. Fler ledamöter är välkomna att anmäla sig senare i höst då tid för besöket är fastställt.

Veterandagen den 11 maj

Kanslichefen påminde om Veterandagen den 11 maj då fd. FiU- ledamöter besöker utskottet kl. 14.30-15.15. Kansliet skickar en kalenderinbjudan.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr: 2015/16:40.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdag den 28 april kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:41

– – –

§1

§2-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

-

-

Jörgen Hellman (S)

-

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Emil Källström (C)

-

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Hans Unander (S)

O

O

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Erik Ullenhag (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Marie Granlund (S)

X

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

-

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

X

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.