Protokoll utskottssammanträde 2015/16:41

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41

DATUM

2016-06-22

TID

08.30 – 09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016

Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:39 och 40.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Arbetsplan

Utskottets preliminära arbetsplan för hösten 2016 anmäldes.

§ 5

Bemyndiganden


Ordföranden bemyndigades att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 6

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en glad sommar.

Ordförande tackade särskilt Linnea Rosenlöf och Charlotte Edvardsson för deras tid som föredraganden i utskottet.

Vice ordförande tackade ordförande för hennes insatser under året.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 24 augusti 2016 kl 11.

Vid protokollet

Jeanette Krusell

Justerat den 22 juni 2016

Matilda Ernkrans
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2015/16:41

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2016-06-22

Bilaga 2 till protokoll 2015/16:41

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 19 juni 2016

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

KOM(2016) 316

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA SOCIALA OCH EKONOMISKA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Förverkliga fördelarna med EU:s miljöpolitik genom en regelbunden granskning av dess genomförande

KOM(2016) 373

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom Internationella olivrådet (OIC)

KOM(2016) 380

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om medlemsstaternas ansträngningar under 2014 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter

KOM(2016) 384

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, vad gäller tillämplig kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver

KOM(2016) 395

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

KOM(2016) 396

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Samråd om fiskemöjligheterna för 2017 inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2016) 401

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

KOM(2016) 402

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande

K- dokument

K(2016) 3127

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.5.2016 om fastställande av BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

K(2016) 3181

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 1.6.2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad vad gäller dess tillämpningsperiod

K(2016) 3215

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 2.6.2016 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen

K(2016) 3237

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.5.2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2015

K(2016) 3238

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.5.2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2015

K(2016) 3438

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 9.6.2016 om ändring av bilagorna I och III till rådets förordning (EG) nr 2173/2005 enligt ett frivilligt partnerskapsavtal med Indonesien för ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska unionen

K(2016) 3532

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.6.2016 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

K(2016) 3563

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 13.6.2016 om fastställande av BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

K(2016) 3615

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.6.2016 om standardkraven för rapporter om de nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser som medfinansieras av unionen och om upphävande av genomförandebeslut 2014/288/EU

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.