Protokoll utskottssammanträde 2015/16:42

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:42

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42

DATUM

2016-06-07

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information av Säpo om årsboken 2015

Generaldirektör Anders Thornberg och stabstjänstgörande Ahn-Za Hagström, båda från Säkerhetspolisen, informerade om myndighetens årsbok 2015 m.m.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om utländsk underrättelseverksamhet i Sverige och om terrorhotet i andra länder som företrädarna för Säkerhetspolisen lämnat.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:41.

§ 3

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att en granskningsrapport kommit in från Riksrevisionen om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (RiR 2016:8), vilken överlämnats till regeringen som inom fyra månader ska lämna en skrivelse till riksdagen.

§ 4

Övriga frågor

Ordförande Allan Widman informerade om att han fått en personlig inbjudan till utrikespolitisk diskussion (Gullranda-diskussionerna) hos Republiken Finlands President i Nådendal den 19–20 juni 2016 (dnr 2405-2015/16). Utskottet beslutade att Allan Widman skulle delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 9 juni 2016

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:42

§ 1

§ 2-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Vakant (MP)

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

O

-

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.