Protokoll utskottssammanträde 2015/16:42

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42

DATUM

2016-08-24

TID

11.00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Säkerhetsgenomgång inför långresa

Bitr. säkerhetschef Anna-Karin Johansson lämnade information.

§ 2

Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall (MJU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:165.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:MJU23 efter vissa ändringar.

V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

(V )

under punkt 1

långsiktig branschfinansiering

(V)

under punkt 2

miljöbalkens krav på ekonomisk säkerhet

(V), (KD)

under punkt 3

bergsstatens prövning

(V)

under punkt 4

regelverk för gruvnäringen

(KD)

under punkt 5

återställning efter prospektering.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Alkylatbensin för vinterbruk (MJU13)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:185.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen

Miljö- och energidepartementet om

KOM (2016) 350 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hormonstörande ämnen och om utkasten till kommissionens akter om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande ämnen enligt EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Utrikesdepartementet om

KOM (2016) 479 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

KOM (2016) 482 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

KOM (2016) 500 meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Påskynda EU:s övergång till en koldioxidsnål ekonomi Meddelande som åtföljer åtgärderna inom ramstrategin för energiunionen: förslag om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas utsläpp av växthusgaser 2021-2030, förslag om inkludering av utsläpp och bindning av växthusgaser i markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i klimat- och energiramen för 2030 samt meddelandet om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

Näringsdepartementet om

KOM (2016) 493 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 14 september 2016 kl. 09.00

Vid protokollet

Justeras den 14 september 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2015/16:42

§ 1- 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2016-08-24

Bilaga 2 till protokoll 2015/16:42

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 2016-06-20–2016-08-21

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2016) 316

Rättelse av den svenska språkversionen. Läsanvisning framgår av första sidan.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA SOCIALA OCH EKONOMISKA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Förverkliga fördelarna med EU:s miljöpolitik genom en regelbunden granskning av dess genomförande

KOM(2016) 350

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hormonstörande ämnen och om utkasten till kommissionens akter om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande ämnen enligt EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel och biocidprodukter

KOM(2016) 413

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg

KOM(2016) 426

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

KOM(2016) 437

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vad gäller ett antal förslag som har lämnats in till det 17:e mötet i partskonferensen (CoP 17) för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) i Johannesburg, Sydafrika, den 24 september–5 oktober 2016

KOM(2016) 441

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2016/72 och (EU) 2015/2072 vad gäller vissa fiskemöjligheter

KOM(2016) 459

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU för att avföra Republiken Guinea från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske

KOM(2016) 479

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

SWD(2016) 249, ny version

En ny version har inkommit med hänvisning till ett tekniskt problem i dokumentet. Någon närmare läsanvisning till den nya versionen ges inte.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

KOM(2016) 482

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

KOM(2016) 483

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utvärdering av genomförandet av beslut nr 406/2009/EG i enlighet med artikel 14 i detta beslut

KOM(2016) 487

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 5-7/2016

KOM(2016) 488

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för perioderna 1995/1996–2001/2002 (enligt artikel 3 i rådets beslut 2003/530/EG)

KOM(2016) 493

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

KOM(2016) 500

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Påskynda EU:s övergång till en koldioxidsnål ekonomi Meddelande som åtföljer åtgärderna inom ramstrategin för energiunionen: förslag om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas utsläpp av växthusgaser 2021-2030, förslag om inkludering av utsläpp och bindning av växthusgaser i markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i klimat- och energiramen för 2030 samt meddelandet om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

K- dokument

K (2016) 3753

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.6.2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

K (2016) 3778

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.6.2016 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Libanon i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur

K (2016) 4021

Kommissionens svar på utlåtande 2015/16:MJU13 Cirkulär ekonomi

K (2016) 4034

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.6.2016 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2016

K(2016) 4133

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.7.2016 om godkännande av de nationella program för förbättring av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

K(2016) 4134

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.7.2016 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia och Spanien

K(2016) 4135

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.7.2016 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2004/558/EG vad gäller de tyska delstaterna Rheinland-Pfalz och Saarlands samt Regierungsbezirk Arnsbergs, Regierungsbezirk Detmolds och Regierungsbezirk Münsters status som fria från infektiös bovin rhinotrakeit

K(2016) 4226

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.7.2016 om ändring av de format som är baserade på UN/CEFACT:s standard för utbyte av information om fiske

K(2016) 4329

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.7.2016 om antagande av ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019

K(2016) 4380

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.7.2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande difenakum som hänskjutits av Spanien i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

K(2016) 4385

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.7.2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande spinosad som hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

K(2016) 4494

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.7.2016 om ändring av bilagorna till beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG

K(2016) 4665

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.7.2016 om godkännande av ett laboratorium i Republiken Korea för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar

K(2016) 4701

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE av den 26.7.2016 Kommissionens vägledande dokument om effektivisering av miljöbedömningar som utförs enligt artikel 2.3 i direktivet om miljökonsekvensbedömning (direktiv 2011/92/EU i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2014/52/EU)

K(2016) 4770

Statligt stöd / Sverige SA.43972 (2016/NN) Viltskadeförordningen

K(2016) 4892

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.7.2016 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2016

K(2016) 4979

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/941 av den 30 maj 2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2015

K(2016) 4983

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.7.2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland, Litauen och Polen

K(2016) 5038

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.8.2016 om ändring av genomförandebeslut 2012/270/EU om nödåtgärder för att förebygga introduktion och spridning inom unionen av Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) och Epitrix tuberis (Gentner)

K(2016) 5053

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.8.2016 om ändring av beslut 98/536/EG vad gäller förteckningen över nationella

referenslaboratorier

K(2016) 5196

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.8.2016 om fastställande av schablonbelopp för finansiering av utgifter som uppstår från och med den 1 oktober 2016 för materiella transaktioner i samband med offentlig lagring av jordbruksprodukter

K(2016) 5319

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.8.2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Lettland och Polen

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.