Protokoll utskottssammanträde 2015/16:42

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42

DATUM

2016-06-16

TID

10:00–10:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:41.

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:173 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:UbU18.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Fler elever i fler skolor (UbU24)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:184 och motion.

Ärendet bordlades.

Reseberättelse från utskottsresa till Kanada

Utskottet godkände reseberättelse från utskottsresa till Kanada enligt bilaga 3.

Presentation av utskottets rapport om Digitalisering i skolan

Forskningssekreteraren Lars Eriksson, från Utvärderings- och forskningssekretariatet, presenterade utskottets rapport Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen (2015/16:RFR18).

Nästa sammanträde

Höstens arbete planeras att inledas den 15 september 2016.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras tisdagen den 21 juni 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:42

§ 1–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Jabar Amin (MP)

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.