Protokoll utskottssammanträde 2015/16:43

Finansutskottets protokoll 2015/16:43

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:43

Datum

2016-05-10

Tid

Kl. 11.00-11.12

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU- frågor

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor om:

- Tjänstepensioner (IORP II).

- Gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen (EDIS).

§ 2

Anmälningar

Planering

  • Utskottet beslöt att kalla statssekreterare Max Elger för överläggning om EU:s årsbudget 2017.
  • En remissammanställning inför utfrågningen den 12 maj, Utvärdering av penningpolitiken 2010-2015 delades på bordet.

Ärenden

  • Utskottet beslutade att avstå från att yttra sig till konstitutionsutskottet över förslagspunkt 5 i 2016 års ekonomiska vårprop. (2015/16:100).
  • Utskottet beslutade att ta emot en motion från arbetsmarknadsutskottet (2015/16:1432) om en kommission för jämlikhet.

§ 3

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:41 och 42 justerades.

§ 4

Justerade matchningsregler för obligationer (FiU32)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2015/16:105.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förstärkt insättningsgaranti (FiU34)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2015/16:106 och motion 2015/16:3376.

Ärendet bordlades.

§ 6

2016 års ekonomiska vårproposition (FiU20)

Finansutskottet beslutade att bereda justitieutskottet tillfälle att senast torsdag 26 maj 2016 yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) med motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde
Öppen utfrågning

Torsdag 12 maj kl. 09.00 förstakammarsalen

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:43

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.