Protokoll utskottssammanträde 2015/16:43

Trafikutskottets protokoll 2015/16:43

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43

DATUM

2016-09-06

TID

Kl. 11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 399.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Förordning om gränsöverskridande paketleveranser

Utskottet behandlade faktapromemoria 2015/16: FPM99.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 3

Meddelande om onlineplattformars roll i den digitala ekonomin

Utskottet behandlade faktapromemoria 2015/16: FPM103.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 4

Förordning om grossistledet på roamingmarknader

Utskottet behandlade faktapromemoria 2015/16: FPM105.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 5

Passagerarfartygspaketet

Utskottet behandlade faktapromemoria 2015/16: FPM107.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 6

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga mötets ordförande att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltog i en trafiksäkerhetskonferens i Tylösand den 30 - 31 augusti 2016.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 september 2016 kl. 11.00.
Vid protokollet

Justeras

2016-09-06

Jessica Rosencrantz


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2015/16:43

§ 1-9

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Roger Haddad (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.