Protokoll utskottssammanträde 2015/16:44

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:44

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44

DATUM

2016-06-14

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist, stf chefen SI Ola Hedin, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Nyh Radebo samt kanslirådet Åsa Anclair, alla från Försvarsdepartementet, informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om ubåt A26 och artillerisystemet Archer som företrädarna för Försvarsdepartementet lämnat.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:43.

§ 3

Gemensam ram för att motverka hybridhot (utl. 2016/17:FöU2)

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet och justitieutskottet tillfälle att senast torsdagen den 13 oktober 2016 yttra sig över Kommissionens meddelande om Gemensam ram för att motverka hybridhot (JOIN(2016) 18 final).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till utskottets presidium för tiden fram till utskottets sammanträde tisdagen den 27 september 2016 delegera rätten att besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 10 § riksdagsordningen.

§ 5

EU-frågor

Jan R Andersson (M) och Mikael Jansson (SD) anmäldes som delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken den 2–4 september 2016 i Slovakien. Socialdemokraterna skulle återkomma med delegatnamn till kansliet under dagen.

§ 6

Övriga frågor

Ledamöterna lämnade rapporter från de olika studiebesök, konferenser och resor som de genomfört.

§ 7

Nästa sammanträde

Preliminärt tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 14 juni 2016

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:44

§ 1

§ 2-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

-

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

X

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

-

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.