Protokoll utskottssammanträde 2015/16:48

Finansutskottets protokoll 2015/16:48

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:48

Datum

2016-05-26

Tid

Kl. 10.30-10.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm för överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen (EDIS) till sammanträdet 9 juni.
  • Fråga från Talmannen om nominering av ledamöter till parlamentarikerprogram i Burma 4-10 juni. Anmälan om intresse till kansliet senast fredag 27 maj kl. 10.

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2015/16:46 och 47.

§ 3

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013-2015 (FiU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013-2015.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU24.

§ 4

Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning (FiU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:120.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU36.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget (FiU21)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:99 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Offentlig upphandling (FiU39)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden.

Ärendet bordlades.

§ 8

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 (FiU41)

Utskottet fortsatte behandlingen av utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens förslag om ändring av förordning om inrättande av unionsprogram.

Utskottet behandlade frågan om utlåtande över KOM(2016)202.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 10

Övriga frågor

Reserapport

Monica Green (S) informerade om utskottsresan till Washington DC och San Fransisco i USA.

Förändringar i utskottet

Erik Ullenhag (L) kommer inom kort att avsluta sitt uppdrag i finansutskottet för att bli ambassadör i Jordanien.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdag den 9 juni kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:48

– – –

§1-

§2-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Jörgen Hellman (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Hans Unander (S)

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Erik Ullenhag (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Marie Granlund (S)

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

Fredrik Schulte (M)

Börje Vestlund (S)

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

O

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

O

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

X

X

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.