Protokoll utskottssammanträde 2015/16:49

Finansutskottets protokoll 2015/16:49

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:49

Datum

2016-06-09

Tid

Kl. 10.30-10.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen (EDIS)

Statssekreterare Ulf Holm överlade med utskottet om förslaget till gemensam insättningsgarantiförsäkring (EDIS).

Underlag för överläggningen utgjordes av ett bakgrunds-PM från Finansdepartementet, Fakta PM 2015/16:27, KOM(2015)586 och KOM(2015)587.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen påminner om sammanträdet den 21 juni då statssekreterare Max Elger kommer för överläggning om EU:s årsbudget för 2017.

§ 3

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:48 justerades.

§ 4

Offentlig upphandling (FiU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU39.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett gemensamt särskilt yttrande.

M-, C- och KD-ledamöterna anmälde varsitt särskilt yttrande.

SD-ledamoten anmälde en reservation.

Reservationstid och inlämnande av särskilda yttranden sattes till kl.13.00 samma dag.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:100 och yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget för 2016 (FiU21)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:99 och yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 7

Årsredovisning för staten 2015 (FiU28)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:101 och 2015/16:RR4.

Ärendet bordlades.

§ 8

Utvärderingen av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 (FiU37)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:104.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 (FiU41)

Utskottet fortsatte behandlingen av RFR6.

Ärendet bordlades.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdag den 16 juni kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:49

– – –

§ 1

§ 2-5

§ 6-8

§ 9-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

-

-

-

Monica Green (S)

O

X

X

X

Maria Plass (M)

X

X

X

X

Jörgen Hellman (S)

X

O

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

-

-

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

-

-

Jan Ericson (M)

X

X

X

X

Hans Unander (S)

X

X

O

O

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

X

Erik Ullenhag (L)

-

-

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

X

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

O

O

O

O

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

X

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

O

O

O

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.