Protokoll utskottssammanträde 2015/16:49

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:49

DATUM

2016-05-12

TID

8.30–8.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:48.

§ 2

Vissa begravningsfrågor (KU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:95 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU24.

SD-, L- och C-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (KU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:144.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU22.

§ 4

Elektroniskt kungörande av författningar (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:157.

Ärendet bordlades.

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:75.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16:46.


Vid protokollet

Justerat 2016-05-17

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-04-05)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:49

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

X

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande