Protokoll utskottssammanträde 2015/16:4

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4

DATUM

2015-10-20

TID

11.05–12.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjort och föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli samt EU-hand- läggare Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

Utskottet överlade med statssekreterare Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen, om kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning, KOM(2015) 216.

Utskottet och statssekreteraren enades om följande ståndpunkt:

En utgångspunkt är att ett nytt avtal respekterar de fördragsstadgade befogenheterna som ges de olika institutionerna, inklusive de båda lagstiftarnas inbördes ställning.

Det är också viktigt att ett nytt avtal bidrar till ett öppet och effektivt beslutsfattande som främjar demokratisk legitimitet. Inte minst gäller detta trepartsförhandlingarna.

Det är angeläget att tydligt slå fast kommissionens skyldighet att utarbeta tydliga motiveringar till lagstiftningsförslag, särskilt vad gäller hur förslagen är motiverade med hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Ett nytt avtal bör också skapa tydliga procedurer för samarbetet mellan institutionerna utan onödig byråkrati.

Regeringen instämmer i kommissionens bedömning att det är av stor vikt med ett fortsatt arbete på EU-nivå att förenkla för medborgarna, företag och samhället i stort och att minska onödiga bördor till följd av regler. Regelförenklingsarbetet får inte leda till att arbetstagares rättigheter försvagas, till försämringar vad gäller arbetsmiljö eller till försvagat miljö- och konsumentskydd, även om regelförenklingar bör övervägas även på dessa områden. Regeringen instämmer även i kommissionens bedömning att rådet skulle kunna använda konsekvensutredningar på ett bättre sätt i sitt beslutsfattande.

Det är viktigt att tydligare definiera när delegerade akter respektive genomförandeakter kan användas och skillnaden mellan dessa akter.

Det är också viktigt att institutionerna bevakar att överenskommelsen följs i det löpande arbetet.

Ordföranden konstaterade att det fanns ett enhälligt stöd för den ovan redovisade ståndpunkten i det fortsatta arbetet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:3.

§ 4

Anmälningar

Kanslichefen anmälde utsänd ärendeplan för hösten.

§ 5

EU-konferenser

AFCO-konferens om EU:s framtida institutionella utveckling och stärkt parlamentarisk granskning av EU:s styrning, 19 november: Emanuel Öz (S) och Patrick Reslow (M).

Regionkommitténs 7:e subsidiaritetskonferens 17 november: Emanuel Öz (S).

  • Interparlamamentariskt möte i Riga om AV-direktivet, 16 november: Andreas Norlén (M) och Per-Ingvar Johnsson (C).

§ 6

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 319-2015/16.

Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

§ 7

Några ändringar i radio- och tv-lagen (KU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:118.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU2.

§ 8

Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda (KU3)

Utskottet behandlade kommissionens rapport KOM(2015) 215.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16:4.

Vid protokollet

Justerat 2015-10-22

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-09-17)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:4

§ 1-2

§ 3-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

-

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

O

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande