Protokoll utskottssammanträde 2015/16:50

Finansutskottets protokoll 2015/16:50

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:50

Datum

2016-06-16

Tid

Kl. 10.30-10.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslimeddelanden

  • 25 augusti kl. 10.00: Möte med IMF om finansiell stabilitet.
  • 21 september kl. 11.30: Lunch med IMF i samband med Artikel IV-konsultation.

Intresse av deltagande anmäls till kansliet.

Utskottet beslutade att sammanträdet den 21 juni ska börja kl. 08.00.

§ 2

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokoll från sammanträdet 21 juni.

§ 3

Bemyndigande att begära in yttrande i subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till höstens första sammanträde som planeras till den 15 september.

§ 4

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:49 justerades.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:100 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU20.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Tid för inlämning av reservationerna och det särskilda yttrandet sattes till

kl. 13.00 samma dag.

§ 6

Vårändringsbudget för 2016 (FiU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:99 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU21.

SD-ledamoten anmälde reservation och V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Tid för inlämning av reservationen och det särskilda yttrandet sattes till

kl. 13.00 samma dag.

§ 7

Årsredovisning för staten 2015 (FiU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:101 och 2015/16RR4.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU28.

§ 8

Utvärderingen av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 (FiU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:104.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU37.

§ 9

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 (FiU41)

Utskottet fortsatte behandlingen av Rapport från riksdagen 2015/16:RFR6.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU41.

§ 10

Nästa sammanträde

Tisdag 21 juni kl. 08.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:50

– – –

§ 1-8

§ 9-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Jörgen Hellman (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Hans Unander (S)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

O

Fredrik Schulte (M)

X

X

Börje Vestlund (S)

O

O

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

O

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.